Zalecane przeglądarki :FireFox, OPERA, GoogleChrome

Analiza funkcji kwadratowej / Analysis of a quadratic function

Strona będzie analizować funkcję kwadratową DLA TWOICH DANYCH
przy różnym sposobie jej określenia tj:
  1. abc - wzór ogólny funkcji
  2. apq - postać kanoniczna funkcji
  3. x12 - postać iloczynowa
  4. w1p - wierzcholek paraboli i jeden punkt
  5. a2p - jeden wspólczynnik a,b,c i dwa punkty
  6. PPP - trzy punkty
  7. kFd - geometria analityczna k-ierownica i F ognisko

Dla każdego w/w przypadku zostaną podane :

Czy szukać extremum w przedziale

Podaj lewą granicę α=

Podaj prawą granicę β =
Dana postać ogólna:

Dane typ "abc". Patrz rysunek po prawej stronie

Uwaga ogólna: jeżeli jest zadana funkcja w układzie x1,y1 postaci: y1=f(x1)
i jezeli współrzedne początku tego układu w innym układzie są O1(p,q);
to zachodzi : x1=x-p i y1=y-q to dowolny punkt P(x1,y1) ma wspólrzedne :P(x-p,y-q)
a przepis w/w funkcji w tym ukladzie ma postać: y-q=f(x-p)
tzn y=f(x-p)+q i nazywana jest postacią kanoniczną.

DANE: a=1 b=-16 c=60Postać kanoniczna - trojmianu kwadratowegoMiejsca zerowe i postać iloczynowa - trojmianu kwadratowego           

Typ przykładowych danych "ppp". Patrz rysunek po prawej stronie
DANE 3 punkty: P1(-1,0)   P2(2,-3)   P3(4,5)
oblicz wspólczynniki a,b,c paraboli


Podstawiam kolejno współrzędne punktów do równania paraboli
i otrzymuję układ 3-ech rownań o trzech niewiadomych.
Uwaga dwa punkty mogą bycć miejscami zerowymi a jeden może być wierzchołkiem.
Wierzcholek moż być dany pośrednio przez zbiór wartosci lub przez extremum funkcjiOdejmuje stronami (2)-(1) oraz (3-2) i utrzymuje układ 2-ch rownań:
który rozwiążę metodą wyznacznikową
Postać ogólna:Postać kononicza:

Miejsca zerowe:           

Dana postać kanoniczna:

Typ danych "apq". Patrz rysunek po prawej stronie

DANE : a=1 p=1 q=-41-szy sposób na postać ogólną to wykonać potęgowanie:

Inny sposób, to wykorzystanie wzoru skróconego
mnożenia na różnicę kwadratów.
W tym celu wyłączę "a" i policzę √(q/a)Z postaci tej wynikają miejsca zerowe:Postać ogólną można napisać korzystając ze wzorów Vieta
y=a*x² + b*x+c = 1 *x² + ( -2 ) *x+ -3

           

Dana postać iloczynowa:

Typ danych "x12" Patrz rysunek po prawej stronie

DANE typ x12: a=-0.5 , x1=-4 , x2=2

Jażeli jest dana postać iloczynowa:to znamy miejsca zerowe
x1=-4     x2=2
oraz współczynnik przy x² ,     a=-0.5

Postać ogólną można napisać korzystając ze wzorów VietaTeraz łatwo policzyc postac kanoniczna bo :           
Dane typu "w1p" wierzcholek i jeden punkt
Przykladowe startowe dane "w1p" Patrz rysunek po prawej stronie

DANE : W(1,-4) P(4,5)

Aby wyliczyc postac ogólną najlepiej rozpocząć od postaci kanonicznejNależy teraz policzyc niewiadomy współćzynnik "a" mamy dany punkt P(4,5)
którego współrzędne spełniają w/w równanie - co daje :

1-szy sposób na postać ogólną to wykonać potęgowanie:

Inny sposób, to wykorzystanie wzoru skróconego
mnożenia na różnicę kwadratów.
W tym celu wyłączę "a" i policzę √(q/a)Z postaci tej wynikają miejsca zerowe:Postać ogólną można napisać korzystając ze wzorów Vieta
Miejsca zerowe kontrola z ogólnego :           
Dane typu "a2p" Jeden współczynnik i dwa punkty
Przykladowe startowe dane "a2p" Patrz rysunek po prawej stronie
DANE 2 punkty: P1(-4,4)   P2(0,-3)   i jeden wspólczynnik a=-0.5
oblicz brakujące wspólczynniki paraboli


Podstawiam kolejno współrzędne punktów do równania paraboli
i otrzymuję układ 2-ech rownań o 2-ch niewiadomych.
Uwaga dwa punkty mogą bycć miejscami zerowymi a jeden może być wierzchołkiem.
Wierzcholek może być dany pośrednio przez zbiór wartosci lub przez extremum funkcji

Odejmuje stronami (2)-(1) i obliczam b;
( 4) * b = -15
b =( -15) / 4 = -3.75
c = 4 -( -0.5 )*( -4 ) = -3

Miejsca zerowe kontrola z ogólnego           

Geometria analityczna :

Typ danych "kFd" Patrz rysunki poniżejParabola z defincji to zbiór punktów rownoodleglych od zadanej prostej zwanej kierownicą,
i od zadanego punktu zwanego ogniskiem

Równanie uwikłane można wyprowadzić dla prostej danej rownaniem ogólnym Ax + By + C = 0
ale jest ono dość skomplikowane dlatego bardzo często przyjmuje się kierownicę
jako prostą poziomą lub jako pionową: y=-p i ognisko F(0,p) lub x=-p i ognisko F(p,0)
Równanie kierownicy y=-p=-1 ognisko F(0,p)=F(0,1)
Jeżeli przyjmiemy na płaszczyźnie dowolny pynkt P(x,y) to można policzyć
jego odległości od zadanego ogniska i od zadanej kierownicy wtedy:

Dla kierownicy pionowej mamy:


Ostatecznie równanie paraboli dla kierownicy pionowej : y2=4*p*x
analogicznie można otrzymać równanie dla kierownicy poziomejj: x2=4*p*y