Program do interpolacji typu sklejanego
A Program to demonstrate the spline type [ver 2.3 03-2016 ]

Interpolacja - na podstawie opracowania M. Pazdanowskiego , Politechnika Krakowska
Podaj ilosc punktow / numbers of points max 10:
Podaj stopien interpolacji 1-3 / range interpoleton :  Interpolacja przy pomocy funkcji sklejanych [ z angielskiego - typu spline ],
polega na tym, że wielomian interpolujący jest tworzony oddzielnie dla każdego odcinka
pomiędzy dwoma kolejnymi węzłami. Współczynniki wielomianów obowiązujących 
na poszczególnych odcinkach są wyznaczane tak, aby we węzłach zapewnić ciągłość nie 
tylko funkcji interpolującej ale także jej pochodnych do stopnia 1−n włącznie, 
jeżeli stopień wielomianu interpolującego jest równy n . Jedną z możliwych 
definicji wielomianu interpolacyjnego typu splajn jest, interpolacja funkcją
3-go stopnia :
	
	
	

Oznaczenia:

Ogólna metoda wyznaczania funkcji:

Funkcja podana w przedziale poprzednim nie "trafia"
w końcowy węzeł następnego przedziału - dlatego należy wprowadzić korektę D(x)=bp*(x-xp-1)^3
współczynnik bp jest liczony na podstawie powstałej różnicy Δy- patrz rysunek powyżej.
Analogia do metody Clebscha - momentów gnących belki
gdzie:
X- współrzędne wewnątrz przedziału,
Xp-1 - współrzędna początku przedziału ,
(X - Xp-1) na początku przedziału jest równe zero - dlatego kerekta nie wprowadza nieciągłości funkcji
i nieciągłości pochodnej.